تاج الدین, حسینعلی, تربیت مدرس, ایران، جمهوری اسلامی