حاج علیلو, بهزاد, پیام نور واحد تبریز, ایران، جمهوری اسلامی