دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، تیر 1396، صفحه 1-263 
ویژگی‌ های میان‌ بارهای سیال و ایزوتوپ‌ گوگرد در کانسار مس پورفیری ایجو، شمال‌ غرب شهربابک

صفحه 25-55

10.22067/econg.v9i1.60709

ملیحه گلستانی؛ محمد حسن کریم پور؛ آزاده ملکزاده شفارودی؛ محمد رضا حیدریان شهری


سنگ‌ شناسی، دگرسانی و خاستگاه کانه‌ زایی آهن در رشتخوار

صفحه 93-115

10.22067/econg.v9i1.47297

حبیب بیابانگرد؛ محمد بومری؛ خسرو تیموری؛ فاطمه محمدپور