لیست داوران منتصب این شماره

 • آزاده ملکزاده شفارودی
 • ابوالفضل سلطانی
 • امیر مهدوی
 • حبیب الله قاسمی
 • حمایت جمالی
 • سید رضا مهرنیا
 • سید سعید محمدی
 • سید مسعود همام
 • صدیقه زیرجانی زاده
 • عبدالرحمان رجبی
 • علی اکبر حسن نژاد
 • علیرضا مظلومی بجستانی
 • محمد رضا حسین زاده
 • محمد معانی جو
 • محمد یزدی
 • محمدرضا قربانی
 • محمود خلیلی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان

آرشام حقیقی بردینه, قاسم نباتیان, حسین کوهستانی, امیرمرتضی عظیم زاده, افشین زهدی

زمین شناسی و خاستگاه کانه زایی مس در کانسار دهنه، شمال خاور زنجان

معصومه محمدی, قاسم نباتیان, مریم هنرمند, محمد ابراهیمی