اخلاق انتشار

انتشار و تألیف

1- مقالات پژوهشی در فرآیند داوری به‌وسیله هیئت داوران و کارشناسان علمی که از طرف سردبیر یا مدیر مسئول یا هر دو انتخاب می‌شوند، به‌صورت محرمانه و بی‌نام ارزیابی می‌شوند.

2- ملاک ارزیابی مقالات بر اصالت، کیفیت علمی، صحت ارائه و اهمیت پرداختن صحیح به سبک نگارش فارسی است.
3- بر اساس تصمیم داوران و کمیته تحریریه، مقالات پذیرفته، تجدید نظر و یا رد می‌شوند.

4- نسخه تجدید نظر شده به کمیته تحریریه مربوطه ارائه و تصمیم‌گیری نهایی بر اساس تصمیم کمیته انجام می‌شود.

5- مقالات رد شده در پایگاه اطلاعاتی نشریه نگهداری ‌می‌شوند.

6- پذیرش مقاله منوط به تأیید الزامات قانونی و تسلیم تعهد‌نامه نویسندگان (شامل پذیرفتن مسئولیت، کپی‌رایت و سرقت علمی) است و پس از آن به‌عنوان مقاله پذیرفته شده در دسته مقالات در نوبت چاپ قرار‌گرفته و به‌صورت آنلاین نمایش داده می‌شود.

7- سرقت علمی به‌وسیله تیم تحقیق در دانشگاه و ارجاع متقابل آن، قبل از پذیرش مورد بررسی قرار می‌گیرد.


نویسندگان

1- گواهی اصالت مقاله توسط نویسندگان در هنگام ارسال مقاله به صورت الکترونیکی تسلیم می‌شود، همچنین باید گواهی شود که مقاله ارسال شده در نشریه دیگری چاپ‌نشده است و یا در دست بررسی برای چاپ نیست.

2- اصلاحات و نقطه نظرات پیشنهادی کمیته داوران ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، به مدیر مسئول نشریه ارجاع‌داده شود.

3- تقدیر و تشکر و وابستگی سازمانی نویسندگان در مقاله آورده شود و هرگونه مغایرت منافع بین نویسندگان و یا سازمان‌ها ذکر‌ شود.

4- از گزارش خطا و اشتباهات در آثار منتشر شده که به بهبود کیفیت مقالات کمک می‌کند، استقبال می‌شود.

5- نویسنگان بعد از تکمیل فرآیند ارزیابی مقاله، حق انصراف از چاپ را ندارند.


داوران
1- رازداری و محرمانه‌بودن اطلاعات مقاله در همه زمینه‌ها رعایت شود. فرآیند داوری مقالات به‌صورت مخفیانه و بی‌نام انجام می‌شود؛ در‌حالی‌که حفظ اصالت مقالات در اولویت قرار ‌می‌گیرد.

2- فرآیند داوری باید در اسرع وقت انجام شود و نقطه نظرات مربوط به اصالت مقاله، صرف نظر از پیشنهادات در مورد تجدید نظر، رد و یا پذیرش مقاله، به سردبیر فرستاده‌‌ شود.

3-پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر‌شده باید در قالب فرم‌های داوری و در بخش نقطه نظرات مربوط به نویسنده و سردبیر، به آنها ارائه‌ شود.

4- سرقت علمی شامل هم‌پوشانی مقاله با دیگر مقالات چاپ شده، باید به اطلاع برسد به طوری‌که هیئت تحریریه بتواند تصمیم نهایی را در مورد رد یا پذیرش مقاله اتخاذ کند.

5- داوران باید از داوری مقالاتی که تضاد منافع دارد امتناع‌ کنند.


سردبیران

1- همه سردبیران مسئول (سردبیر، مدیر مسئول و هیئت تحریریه) اختیار تام در رد یا قبول هر مقاله داشته و کیفیت کلی مقالات منتشر شده بر عهده آنهاست.

2- سردبیران همیشه باید استراتژی‌هایی را به‌منظور بالا بردن کیفیت مقالات، پیشنهاد داده و اجرا کنند.

3- صحت و سقم سابقه تحصیلی نویسنده قبل از بررسی مقاله باید ارزیابی شود.

4- اصالت و کیفیت مقاله، صحت مطالب ارائه‌شده و مرتبط بودن با زمینه انتشارات باید تنها ویژگی برای پذیرفتن یا رد مقالات باشد.

5- تصمیمات نهایی نباید بدون ادله محکم لغو شود.

6- ناشناس بودن هویت داوران و نویسندگان تا زمانی که تصمیمی در مورد مقاله اتخاذ نشده است، باید حفظ شود.

7- ویراستاران راه حلی برای مسائل اخلاقی و مشکلاتی از قبیل تقابل نویسندگان در ارتباط با مقالات چاپ‌شده یا چاپ‌نشده آنها، پیدا کنند.

8- رد مقالات بر اساس سوء ظن امکان پذیر نیست.

9- تضاد منافع میان اعضای هیئت تحریریه، نویسندگان و داوران باید به‌درستی و بر اساس دستورالعمل کمیته اخلاق نشر (COPE)* حل و فصل شود.


بیانیه سرقت علمی آثار

1- همه قوانین تعریف شده توسط کمیته اخلاق نشر (COPE) باید توسط اعضای هیئت تحریریه، داوران و نویسندگان اجرایی شود.

2- مقاله در مرحله اول (فرآیند بررسی سردبیر) می‌تواند از روند خارج شود؛ اما زمانی‌که درفرآیند داوری قرار می‌گیرد، انصراف از روند داوری مشمول پرداخت جریمه به هیئت تحریریه است.

3- هر تغییر عمده در مقاله پذیرفته‌شده با ارائه ادله قابل انجام است.

4- همه اعضای هیئت تحریریه و نویسندگان، باید هر نوع اصلاحی را صادقانه و به‌طور کامل انجام دهند.

5- اخلاق نشر باید در مقاله رعایت شود. سرقت علمی و یا ارائه داده‌های تقلبی موجب می‌شود که نویسندگان به‌عنوان ناقضان قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) تلقی شوند و نام آنها در لیست سیاه این کمیته قرار گیرد، که اتخاذ تصمیم بر عهده هیئت تحریریه است.


http://publicationethics.org 

 

این نشریه عضو کمیته اخلاق نشر (COPE) و متعهد به پیروی از استانداردها و دستورالعمل‌های آن است.