اطلاعات برای کتابداران

با توجه به این که نشریه زمین‌شناسی اقتصادی دارای سیستم دسترسی آزاد است، به کتابخانه‌های پژوهشی توصیه می‌شود، برای معرفی این نشریه، اتصال به سایت نشریه زمین‌شناسی اقتصادی را از طریق سایت کتابخانه خود فراهم سازید.