دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 155-339 
8. ژئوشیمی و کانی‌ شیمی توده گابرویی شاه‌ آباد، شمال‌ غرب نورآباد، استان لرستان

صفحه 291-305

10.22067/econg.v5i2.31986

رضا زارعی سهامیه؛ امیر علی طباخ شعبانی؛ سید وحید شاهرخی؛ نسرین بارک