جلیلی شاه منصوری, یعقوب, بیرجند, ایران، جمهوری اسلامی