دمیری, کاظم, شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی