اسدی هارونی, هوشنگ, صنعتی اصفهان, ایران، جمهوری اسلامی