رشیدنژاد عمران, نعمت اله, تربیت مدرس, ایران، جمهوری اسلامی