داودی فرد, مژده, صنعتی شاهرود, ایران، جمهوری اسلامی