رضائی کهخائی, مهدی, صنعتی شاهرود, ایران، جمهوری اسلامی