اسماعیلی وردنجانی, مصطفی, اصفهان, ایران، جمهوری اسلامی