حسینی, مسعود, شرکت مهندسن مشاور زرناب اکتشاف, ایران، جمهوری اسلامی