جاویدی مقدم, مریم, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی