امین الرعایایی یمینی, مریم, تهران, ایران، جمهوری اسلامی