دلاوری کوشان, مرتضی, خوارزمی, ایران، جمهوری اسلامی