کشکوئی جهرمی, محمد, صنعتی شاهرود, ایران، جمهوری اسلامی