لطفی, محمد, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال, ایران، جمهوری اسلامی