امین الرعایایی یمینی, محمدرضا, صنعتی اصفهان, ایران، جمهوری اسلامی