حیدریان شهری, محمد رضا, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی