کریم پور, محمد حسن, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی