رضایی, محسن, شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی