رستمی حصوری, مجتبی, صنعتی شاهرود, ایران، جمهوری اسلامی