احیاء, فرهاد, آزاد اسلامی واحد بهبهان, ایران، جمهوری اسلامی