راست منش, فاطمه, شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی