نخبه الفقهائی, علی, آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران، جمهوری اسلامی