رستمی, علی, پیام نور مرکز بندرعباس, ایران، جمهوری اسلامی