زراسوندی, علیرضا, شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی