نصر اصفهانی, علی خان, آزاد واحد اصفهان (خوراسگان), ایران، جمهوری اسلامی