اسماعیلی سویری, عباس, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی