ساکی, عادل, شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی