زیرجانی زاده, صدیقه, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی