ساداتی, سیده نرگس, محقق اردبیلی, ایران، جمهوری اسلامی