حسینی اشلقی, سیده فاطمه, گلستان, ایران، جمهوری اسلامی