ابراهیمی, سوسن, صنعتی شاهرود, ایران، جمهوری اسلامی