کریمی, سمیه, دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان, ایران، جمهوری اسلامی