سلامب اللهی, سمیه, شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی