سعیدی, سعیده, شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی