نوریان رامشه, زهرا, شهید بهشتی, ایران، جمهوری اسلامی