خورسندی, زهرا, شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی