اعلمی نیا, زهرا, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی