احمدی روحانی, ریحانه, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی