ابراهیمی نصرآبادی, خسرو, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی