رنجبر, حجت اله, شهید باهنر کرمان, ایران، جمهوری اسلامی