بازدار, حبیب اله, صنعتی اراک, ایران، جمهوری اسلامی