بهرام بیگی, بهرام, شهید باهنر کرمان, ایران، جمهوری اسلامی