امین زاده, بالنده, شهید باهنر کرمان, ایران، جمهوری اسلامی