سامانی, بابک, شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی